A.P.W. “PRUS” Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 71, 90-436 Łódź
NIP 725 16 84 235 REGON 472000014
KRS 00000207164

tel. 514 032 600

tel. 42 636 81 72

fax 42 636 18 07

biuro@agencjaprus.pl
 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA: KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18 grudnia 2013r. ws. wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, oraz znajomości przepisów prawa
związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Szkolenia

Działalność szkoleniowa prowadzona w ramach Ośrodka Kształcenia Ustawicznego zarejestrowanego w dniu 03.09.1998 r. w ewidencji placówek niepublicznych Kuratora Oświaty w Łodzi pod nr K 548, a następnie uaktualnionego w dniu 19.04.2002 r. wpisem do ewidencji szkoleniowych placówek niepublicznych w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi pod nr EKF-VI-4320-10-p.n./2002.
Agencja Promocji Wiedzy „PRUS” sp. z o. o. w dniu 29.03.2005 r. została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod nr 2.10/00108/2005.
 
Agencja „PRUS” bazując na bogatym doświadczeniu zawodowym kadry dydaktycznej Ośrodka oraz osób współpracujących z nim, specjalizuje się głównie w prowadzeniu kursów i szkoleń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa imprez masowych, postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych itp. Dominującą pozycję w naszej dotychczasowej ofercie szkoleniowej zajmowały kursy przygotowujące do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia. 
 
W związku ze zmianami uregulowań prawnych wprowadzonymi ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829), od 01 stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady dotyczące m.in. wykonywania zawodu detektywa oraz pracownika ochrony.
 
Wymieniona wyżej ustawa wprowadza wiele istotnych zmian między innymi w ustawach:
1. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 273).
2. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145., poz. 1221 z poźn. zm.) 
 
Zgodnie z nowymi przepisami, od 01 stycznia 2014 roku nie ma już egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o licencję detektywa oraz licencje pracownika ochrony. 
 
Najistotniejsze zmiany dot. powyższych profesji:
 
DETEKTYW
- Ustawodawca pozostawił pojęcie „licencja detektywa”. 
- Zlikwidowany został egzamin państwowy dla osób ubiegających się o taką licencję, 
- Wprowadzony został jednocześnie dla tych osób obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 
PRACOWNIK OCHRONY
- Nowe przepisy całkowicie eliminują pojęcie licencji pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia oraz licencji pracownika zabezpieczenia technicznego.
- W zmienionej ustawie o ochronie osób i mienia wprowadzone zostało określenie „kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” oraz „kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego”.
 
- Jednym z warunków uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy o ochronie osób i mienia jest: „posiadanie przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia”.
 
BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE ZMIANY PRZEPISÓW OFERUJEMY UCZESTNICTWO W NASTĘPUJĄCYCH SZKOLENIACH/KURSACH:
 
1. Dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa:
Szkolenie w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Szkolenia takie prowadzimy zgodnie z zasadami i programem określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2013 r., poz. 1638).
- czas trwania szkolenia – minimum 50 godzin edukacyjnych
- zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 1500 do 2100 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Wileńska 22 a.
- istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia w cyklu weekendowym tj. soboty i niedziele (godziny do uzgodnienia ze słuchaczami) 
- cena szkolenia wynosi 1 200,00 (jeden tysiąc dwieście złotych), istnieje możliwość zapłaty w ratach.
- słuchacze po ukończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) i wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wspomnianego wcześniej rozporządzenia MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. Zaświadczenie jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganych przy 
 
składaniu wniosku o wydanie licencji detektywa do komendy wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.
 
2. Dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej: 
Kurs potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 
Kursy takie prowadzimy zgodnie z programem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1688). 
- czas trwania kursu – minimum 245 godzin edukacyjnych
- zajęcia teoretyczne oraz z samoobrony i technik interwencyjnych odbywają się w salach wykładowych oraz sali gimnastycznej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Wileńska 22 a.
- zajęcia z bloku wyszkolenia strzeleckiego prowadzone są na krytej strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego „STRZELMISTRZ” w Łodzi, Al. Piłsudskiego 141.
- cena kursu wynosi 1 600,00 (jeden tysiąc sześćset złotych), istnieje możliwość zapłaty w ratach.
- słuchacze po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie, które jest niezbędne do złożenia wniosku w komendzie wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania o uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).
 
W ramach podanych cen gwarantujemy m.in.:
- profesjonalną kadrę dydaktyczną,
- sale wykładowe z pełnym wyposażeniem,
- materiały szkoleniowe,
- ubezpieczenie uczestników szkolenia/kursu od NNW,
a dla uczestników kursu ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dodatkowo:
- zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych na sali gimnastycznej,
- zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego na krytej strzelnicy,
- broń, amunicję oraz tarcze.
 
W przypadku skierowania na szkolenia/kursy większej ilości słuchaczy istnieje możliwość negocjowania cen.
 
 
OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROWADZI PONADTO NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH:
1. dla kandydatów na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych - w łącznym wymiarze 50 godzin zajęć dydaktycznych
2. dla kandydatów na członków służby porządkowej oraz członków służby informacyjnej – w łącznym wymiarze 24 godzin zajęć dydaktycznych.
Szkolenia te prowadzimy zgodnie z programami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów , jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087).
 
 
ORGANIZUJEMY PONADTO SZKOLENIA W ZAKRESIE:
1. ochrony danych osobowych
2. ochrony informacji niejawnych
3. postępowania w sytuacjach kryzysowych (m. in. napad, porwanie, atak terrorystyczny, otrzymanie niebezpiecznej przesyłki).
 
SPECJALIZUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ W OPRACOWYWANIU M. IN.:
1. planów ochrony obiektów
2. instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz planów ewakuacji 
3. dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych m. in. „Polityki Bezpieczeństwa”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”
4. planów ochrony informacji niejawnych.
ochrona fizyczna
imprezy masowe
detektyw
broń palna
przygotowanie do służby