A.P.W. “PRUS” Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 71, 90-436 Łódź
NIP 725 16 84 235 REGON 472000014
KRS 00000207164

tel. 514 032 600

tel. 42 636 81 72

fax 42 636 18 07

biuro@agencjaprus.pl
 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA: KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18 grudnia 2013r. ws. wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, oraz znajomości przepisów prawa
związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Detektywi

Agencja "PRUS" działalność w zakresie usług detektywistycznych prowadzi od 30 grudnia 1999 roku tj. od dnia uzyskania wymaganej wówczas koncesji MSWiA Nr ZK-I-K-92/99. Po zmianie przepisów dotyczących wykonywania działalności w tym zakresie w dniu 31.12.2003 r. uzyskała zezwolenie MSWiA Nr D-052/2003, a w dniu 18.11.2004 r. została wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Nr ZK-I-6612-RD-102/2004 
 
Spółka w ramach tej działalności realizuje zlecenia dla firm leasingowych, zakładów ubezpieczeń, kancelarii prawniczych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych.
 
Agencja zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz.U.02.12.110) realizuje zlecenia na podstawie umów zawieranych ze zleceniodawcami głównie w następujących sprawach:
 
1. Wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach. 
W ramach spraw z tego zakresu realizujemy m.in. takie przedsięwzięcia jak:
 
ustalanie adresów firm, dłużników,
sprawdzenia w ewidencji działalności gospodarczej, w krajowym rejestrze sądowym,
ustalenia w terenie,
rozmowy z dłużnikami,
negocjacje spłaty zadłużenia,
doprowadzenie do zawarcia ugody między wierzycielem i dłużnikiem,
monitorowanie spłaty zobowiązań,
ustalanie majątku dłużnika, firmy konkurencyjnej itp. poprzez sprawdzenia w ewidencji gruntów, księgach wieczystych, prowadzenie rozmów w terenie (wywiad),
ustalanie faktów weryfikujących dane w zakresie działań podjętych przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli,
wizje lokalne siedziby firm,
wykonywanie dokumentacji fotograficznej (video) z dokonanych ustaleń.
 
nieuczciwej konkurencji, bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową.
W tym segmencie spraw wykonujemy większość z czynności wymienionych w punkcie poprzednim, a także poszukujemy dowodów potwierdzających zaistnienie powyższych zdarzeń. Ustalamy również osoby, które mogą poświadczyć ustalone fakty.
 
2. Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.
W tego typu sprawach przeprowadzamy m.in.: czynności wyjaśniające okoliczności kradzieży pojazdów, powstania szkód komunikacyjnych w wyniku wypadków i kolizji drogowych, a także zabezpieczenia i odbioru pojazdów będących przedmiotem ubezpieczenia. W toku realizacji takich zleceń wykonujemy m. in. następujące czynności:
 
prowadzimy ponowne rozmowy ze sprawcami i poszkodowanymi,
ustalamy świadków zdarzeń, przeprowadzamy z nimi rozmowy, pobieramy stosowne oświadczenia
przeprowadzamy w terenie oględziny miejsca zdarzenia, wykonujemy dokumentacją fotograficzną,
dokonujemy ustaleń w urzędach i instytucjach publicznych.
 
3. Poszukiwanie mienia
Zlecenia tego typu agencja otrzymuje głównie z firm leasingowych, instytucji bankowych, wypożyczalni samochodów. Działania w tym zakresie polegają m.in. na wykonywaniu czynności opisanych w punkcie 1.1. W przypadku ustalenia miejsca przechowywania przedmiotów, na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od zleceniodawcy zabezpieczamy przedmiot, dokonujemy ewentualnego odbioru, a następnie transportujemy w miejsce wskazane przez zleceniodawcę. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca przechowywania poszukiwanego mienia lub w razie odmowy wydania przedmiotu, na wniosek zleceniodawcy sporządzamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i kierujemy je do organów ścigania.
 
4. Sprawy wynikające ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych. W tym bloku tematycznym realizujemy ustalenia w sprawach:
 
majątkowych,
spadkowych,
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczące głównie spraw rozwodowych oraz ustanowienia, bądź pozbawienia praw rodzicielskich i opiekuńczych.
 
W trakcie wykonywania tych czynności poszukujemy i zbieramy materiały i informacje w celach dowodowych. 
 
We wszystkich realizowanych sprawach sporządzamy sprawozdanie końcowe zawierające opis wykonanych czynności oraz dokonane ustalenia. 
 
Agencja "PRUS" współpracując z kancelariami adwokackimi i radców prawnych oferuje ponadto kompleksową obsługę prawną wierzycieli począwszy od postępowania przedsądowego do postępowania egzekucyjnego włącznie. 
 
Działając na podstawie porozumień o współpracy z wysoko wyspecjalizowanymi firmami z zakresu techniki specjalnej oferujemy także:
sprawdzenia pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i gospodarczych pod kątem ujawnienia podsłuchu pokojowego lub telefonicznego,
znakowanie dokumentów i towarów w celu późniejszej identyfikacji oraz ustalenia kręgu osób, które miały do nich dostęp,
badania poligraficzne na wariografie, czyli tzw. wykrywaczu kłamstw. badania te są całkowicie legalne, pod warunkiem uzyskania zgody osoby badanej. pozwalają one eliminować nieuczciwych pracowników, wspólników, sprawdzać ich lojalność, ewentualne powiązania z konkurencją lub światem przestępczym.
 
 
Agencja "PRUS" współpracuje także z ekspertami z zakresu kryminalistyki, z których większość posiada uprawnienia biegłych sądowych. Oferujemy więc sporządzanie ekspertyz kryminalistycznych z zakresu różnych specjalności. Polecamy szczególnie badania wszelkiego rodzaju dokumentów pod kątem autentyczności pisma, pieczęci, identyfikacji osób. 
 
Współpracujemy również z ekspertami z zakresu badań chemicznych, daktyloskopii, mechanoskopii, analizy i rekonstrukcji kolizji drogowych, analizy kosztów napraw i wartości pojazdów.
ochrona fizyczna
imprezy masowe
detektyw
broń palna
przygotowanie do służby